EDUNVALVONTA

Hoidamme yleisinä edunvalvojina suurta määrää edunvalvontatehtäviä.

Toimimme edunvalvojan sijaisina oikeudenkäynneissä ja muissa asioissa, joissa edunvalvojan sijainen on tarpeen.

Laadimme edunvalvontavaltakirjoja ja muita edunvalvontaan liittyviä hakemuksia ja asiakirjoja.

ASIANAJOTOIMISTO FAGERHOLM-MÅRD

Edunvalvonta

Henkilölle voidaan määrätä edunvalvoja, jos hän ei terveydentilansa tai muun syyn takia kykene huolehtimaan asioistaan. Tavallisesti tehtävä koskee taloudellisia asioita, rahaliikennettä ja omaisuuden hoitoa, mutta edunvalvojan määrääminen voi myös tarkoittaa jotakin erityistehtävää, perinnönjakoa, ositusta, oikeudenkäyntiä tai muuta tehtävää, joka kaipaa hoitoa ja henkilö ei ole itse siihen kykenevä. Edunvalvoja voidaan määrätä myös kadonneelle henkilölle.

Edunvalvojaa haetaan maistraatista. Mikäli toivot avustamme hakemuksen laatimisessa.

Lisäksi toimimme edunvalvojan sijaisina alaikäisille lapsille esitutkinnassa ja oikeudenkäynneissä, joissa lapsen ja hänen huoltajansa edut ovat ristiriidassa keskenään, koska huoltaja on syyllistynyt rikokseen, jonka kohteena on hänen lapsensa. Huolehdimme myös rikosasian yhteydessä esitetyn vahingonkorvauksen perinnästä.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella voit määrätä taloudellisten ja henkilökohtaisten asioidesi hoidosta tilanteessa, jossa et itse ole siihen enää kykenevä esimerkiksi heikentyneen terveydentilan johdosta.

Omaisuuskysymysten näkökulmasta edunvalvontavaltuutus on usein edunvalvontaa joustavampi tapa varautua oikeudellisen toimintakyvyn menettämiseen. Edunvalvontavaltuutukseen on muun muassa mahdollista sisällyttää laajempia valtuutuksia oikeustoimiin, jotka muuten olisivat luvanvaraisia tai kokonaan poissuljettuja (kuten lahjoitukset edunvalvottavan omaisuudesta). Siinä voidaan myös keventää maistraatin valvontaa, mikä voi säästää omaisten vaivaa ja omia kustannuksia. Lisäksi siihen voidaan liittää määräykset edunvalvontavaltuutetun oikeudesta korvaukseen. Edunvalvontavaltuutusta voidaan siis käyttää paitsi päätösvallan säilyttämiseen perhepiirissä myös jäämistösuunnittelun välineenä.

Edunvalvontavaltuutuksessa voit määrätä myös siitä, kuka tekee päätöksen henkilökohtaisissa asioissa tilanteessa, jossa et itse kykene ymmärtämään asian merkitystä. Tässä mielessä se rinnastuu hoitotahtoon.

Valtuutetuksi kannattaa aina valita luotettava henkilö, joka on kykenevä ja suostuvainen tehtävään. Valtuutettuja voi myös olla useampi. Lisäksi valtakirjassa voidaan määrätä varavaltuutettu, joka toimii edunvalvontavaltuutettuna tilanteissa, joissa valtuutettu on esteellinen.

Edunvalvontavaltuutus laaditaan testamenttimuodossa, joten valtuuttajan on oltava kelpoinen laatimaan edunvalvontavaltuutus. Terveydentilastasi riippuen puolueettoman lääkärilausunnon hankkiminen saattaa olla tarpeen. Valtakirja astuu voimaan tilanteessa, jossa olet tullut kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitasi ja valtakirja on esitetty maistraatille vahvistettavaksi.

Edunvalvontavaltuutukseen kannattaa suhtautua samalla pieteetillä kuin testamenttiin: se on merkittävä, tahtosi ilmaiseva asiakirja, joka maistraatin vahvistamana saa samankaltaista oikeudellista suojaa kuin testamenttikin

Asiantuntijamme avustavat edunvalvontavaltuutuksen ja muiden edunvalvontaan liittyvien asiakirjojen laatimisessa.

Edunvalvojan sijainen

Toimimme tarvittaessa myös edunvalvojan sijaisena. Edunvalvojan sijainen määrätään tilanteessa, jossa edunvalvojan ja edunvalvottavan intressit voivat joutua ristiriitaan keskenään.